PHÁT TRIỂN KINH DOANH
DỊCH VỤ DETAILING

CÔNG CỤ DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ
TẠI DETAILING WORKSHOP
"Chúng ta chỉ có thể kinh doanh dịch vụ detailing hiệu quả khi thực sự hiểu về kinh doanh."
RANDY NGUYEN
FOUNDER

ADBM

AUTO DETAILING BUSINESS MODEL

Mô Hình Kinh Doanh Detailing ADBM v 1.0

Lập chiến lược kinh doanh trước khi đưa ra các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn là định hướng của các chủ đầu tư khi kinh doanh dịch vụ detailing. Thực tế hiện nay có rất ít chủ đầu tư được huấn luyện về kiến thức này tại Việt Nam. Kết quả là các workshop mở kinh doanh gặp vô số khó khăn ngay từ những ngày đầu đưa vào vận hành.

Hiểu được khó khăn đó, Detailing Vietnam cung cấp một công cụ giúp bạn định hình kinh doanh dịch vụ detailing, tạo nền tảng cho sự thành công lâu dài của workshop.

Scroll to top
error: Please ask for our copyright!